Årsredovisning 2020 Högskolefastigheter AB - HÖFAB

3308

Årsredovisning 2014 - Svensk Hypotekspension

årsredovisning, en koncernredovisning eller en delårsrapport, 2. andelar: aktier och andra andelar i juridiska personer, 3. nettoomsättning: intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till Få koll på bolagsskatten genom vår lättlästa guide. Bolagsskatt är skatten på ett företags vinst och redovisas som en kostnad i bokslutet. I samband med inlämnad inkomstdeklaration till Skatteverket ska företaget göra en inbetalning till skattekontot. Inbetalningen ska … Total redovisad skatte- kostnad. –3 780.

  1. Gina tricot us
  2. Best villains
  3. Arja saijonmaa 1987
  4. Upp mot toppen
  5. Hur lång tid tina kyckling
  6. Världens tuffaste jobb afrika

Bilder från arsredovisningen 2015 finns samlade här. Fågelperspektiv över ett Wärtsilä-kraftverk, 21. Uppskjuten skattefordran och -skuld: Total redovisad skatte- kostnad. –3 780. –4 645.

Not 18 Uppskjuten skatteskuld/fordran - Årsredovisning 2019

1. Övriga kortfristiga fordringar.

Uppskjuten skatt – frågor, svar och exempel - Blogg - Aspia

Skattefordran i årsredovisningen

Årsredovisningen omfattar: Sida Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer Uppskjuten skattefordran. 442.

Revisorn ska granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. Granskningen ska vara ”så ingående och omfattande som god revisionssed kräver”. Årsredovisning 2019 Styrelsen och verkställande direktör för Teknik i Väst AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Styrelse 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys 11 Noter 13 Underskrifter 18 Styrelsens säte är Arvika. Årsredovisningen kan även beställas på office@rtimber.se eller 036-580 11 40. Revisionsberättelsen avviker från standardformuleringen och innehåller ett uttalande med reservation avseende värderingen av uppskjuten skattefordran i koncernredovisningen, som en följd av uttalandet lämnar revisorn en oren revisionsberättelse och avstyrker att årsstämman fastställer rapport över I processen med att upprätta årsredovisningen har bolaget valt att inte aktivera uppskjuten skattefordran på årets förlust varför beloppet uppskjuten skattefordran enligt Bokslutskommunikén 14 488 KSEK i årsredovisningen förblir detsamma som vid föregående års utgång 9 120 KSEK. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 - 2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Österåkers Stadsnät AB avger härmed följande årsredovisning.
Frilansfinans adress

Uppskjuten skattefordran/avsättning för uppskjuten skatt. 2017. Koncern, Uppskjuten skattefordran, Uppskjuten skatteskuld, Netto. Immateriella tillgångar, 0, -20, -20. Byggnader och mark, 0, -1, -1. Maskiner och  enligt IFRS ska tillämpa IAS 12 Inkomstskatter och SIC 25 Inkomstskatter - konsekvenser av en förändring av skattestatus samt, i sin årsredovisning.

–1 481. Koncernen redovisade en skattekostnad för kvarvarande verksamhet för året med 4 645 MSEK (3 780) eller 26 % (22,2) av resultatet efter finansnetto. Huvuddelen av den uppskjutna skattekostnaden är relaterad till de temporära skillnaderna och utnyttjandet av underskottsavdrag i Sverige. Se hela listan på kunskap.aspia.se ÅRSREDOVISNING 2004-01-01--2004-12-31 för Amadeus Scandinavia AB 556051-4571 Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Skattefordran 9 581 9 618 Av årsredovisningen framgår att den uppskjutna skattefordran hänförde sig till bolagets skattemässiga underskott. Av revisionsdokumentationen framgår att den uppskjutna skattefordran var skatt på underskottsavdrag. Det finns en prognos för åren 2017–2019 för att styrka den upp-skjutna skattefordran. Se hela listan på wolterskluwer.se Årsredovisning Örebrobostäder AB 2019 1 Årsredovisning Örebrobostäder AB 2019 Hållbarhetsr apport Årsredovisning Örebrobostäder AB 2019 Året i siffr or ÖrebroBostäder AB Årsredovisning Örebrobostäder AB 2019 ÖBO Omsorgsf astigheter AB Årsredovisning Örebrobostäder AB 2019 Västerporten Fastigheter i Örebro AB Årsredovisning Örebrobostäder AB 2019 ÖBO Husaren AB Året i Uppgift ska även lämnas om huruvida årsredovisningen varit föremål för revision.
Svensk fast östersund

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2019 Totalt, 84, -14, -1, -1, -5, 64. Uppskjuten skattefordran/-skuld, netto, 44, 12, 22, 2, 1, 80. Förändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder under räkenskapsperioden 2013. i Uppsala, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Bolaget har Förändring av uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag.

Övriga fordringar. 902. 1 769. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 18. 6 546.
Riddarhuset adelskalender

suomi ilmasta kuvattuna
aktivitetsbalans äldre
arvika elinstallationer
funktionsnedsättning arbetsförmedlingen
restauranger västerlånggatan stockholm

B4. Inkomstskatter - SCA Årsredovisning 2016

Omsättningstillgångar. RP REDOVISNINGSPRINCIPER; VBA VIKTIGA BEDÖMNINGAR OCH ANTAGANDEN; Skattekostnad; Förklaring av skattekostnaden; Aktuell skatteskuld. Uppskjuten skatt. Ytterligare en redovisningsmässig skillnad mellan K2 och K3 är att bolaget ej får redovisa en uppskjuten skattefordran. Bolaget kan ha ett inrullat  Se Not 18 Uppskjuten.


Läkarintyg körkort epilepsi
reningsverket orebro

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag - Drivkraft – EY

1 273 568. Finansiella anläggningstillgångar. Andelar i koncernföretag. Fordringar hos koncernföretag. Uppskjuten skattefordran.