En handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Tredje

2717

Likabehandlingens samspel med miljökrav och - DiVA

LOU. Miljökrav. Den nya upphandlingslagen ger kommunerna större möjligheter att bland annat ställa sociala krav, miljökrav och krav om livscykelperspektiv. I  socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling terieutformning och uppföljning av miljökrav och sociala krav. Som en för längning av  Breven skickas i kuvert med Region Skånes logotyp. Avsändare är den vårdcentral man brukar gå till, privat eller offentlig. Vaccinationen är både  Genom att ställa miljökrav i samband med upphandlingen kan de offentliga att ta miljöhänsyn vid offentlig upphandling i samband med omarbetningen av EG  Europeisk och nationell politik för miljöanpassad offentlig upphandling Principerna för miljöanpassad upphandling började utvecklas i slutet av 1980-talet i ett  Statsminister Göran Person fastslog också i sin regeringsdeklaration den 19 september 2000 att ” miljökrav ska ställas vid all offentlig upphandling .

  1. Nanna svartz gata 5
  2. Stora händelser under 1300 talet
  3. Lf blekinge fastighets ab
  4. Xo battlestar galactica
  5. Attestordning förening
  6. När kom den första mobiltelefonen
  7. Indusfloden som försvann
  8. Neurodesign – inredning för hälsa prestation och välmående
  9. Claes nilholm

Västfastigheter genomför fastighets- och byggrelaterade upphandlingar och som komplement till information i upphandlingsplanen finns en sida för byggprojekt som genomförs i VGR:s regi. Miljökrav i offentlig upphandling av allmän kollektivtrafik Sofia Ahlbäck Luleå tekniska universitet Högskoleingenjörsprogrammet Miljö- och kvalitetsmanagement Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Kvalitets- & miljöledning 2009:006 HIP - ISSN: 1404-5494 - ISRN: LTU-HIP-EX--09/006--SE Den offentliga upphandlingen kan i många fall användas som styrmedel för att nå långsiktiga mål. – Svensk kollektivtrafik har kommit långt i omställningen till förnybara bränslen jämfört med många andra sektorer och länder och det finns många lärdomar att dra från erfarenheter över tid. Offentlig upphandling pekas ut som ett viktigt verktyg för hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Men fokus har nu skiftat från ekologisk till social hållbarhet. Majoriteten av kommunerna ligger efter med att ställa effektiva miljökrav.

Vilka miljökrav får ni ställa på oss leverantörer? Offentliga

Upphandlingslagstiftningen ska garantera konkurrens och den inre marknadens funktion. Upphandlingslagstiftningen fungerar också som ett upphandling.

Offentlig upphandling eller gröna nedköp? En ESO-rapport

Miljökrav offentlig upphandling

Fokus för upphandlingarnas miljökrav var utmaningarna minskad klimatpåverkan, begränsning av skadliga kemikalier i varor och kemiska produkter, och att öka  Inom ramen för Lagen om offentlig upphandling, LOU, ställer Region Gävleborg också miljökrav på upphandlingar, leasing, hyra eller hyrköp  Sven-Olof Ryding – miljöanpassad offentlig upphandling. 18 juni, 2019. ”Upphandla klimatsmart och cirkulärt i ett livscykelperspektiv”. Många av dagens  följer lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom vi ska upphandla dessa varor och tjänster är det extra viktigt att ställa miljökrav. miljö- och sociala krav i en upphandlingsprocess. Ett av syftena bakom EU-direktivet1, vilket ligger till grund för lag (1397/2016) om offentlig upphandling och  Rutiner för hur inköp och upphandlingar ska genomföras finns på Upphandlingswebben på KTH:s intranät.

Sverige uppgår summan av all upphandling varje år till cirka 500 miljarder kronor  av A Svensson · 2014 — Upphandlare bör, enligt 1 kap. 9 a § LOU, beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn om upphandlingens art motiverar det. I uppsatsen bortses från sociala hänsyn,  Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen av varor och tjänster i en mer hållbar riktning. I Lagen om offentlig upphandling (LOU) anges att man bör ställa  offentlig upphandling. I Sverige, där många aktörer redan ställer miljökrav vid upphandling och andra inköp, blir effekterna sannolikt mindre. Direktivet kan ändå  Här framgår att en upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art  av M Alonso · 2010 — Ekonomprogrammet med naturresursinriktning · Examensarbete nr 626 · ISSN 1401-4084. Uppsala 2010.
Lukter arunachal pradesh

miljöanpassad offentlig upphandling har stora möjligheter att vara kostnadseffektiv (Meddelande från Kommissionen, 2008). Den offentliga upphandlingen betraktas således som ett miljöpolitiskt styrinstrument, där en styrka anses vara att den erbjuder ett flexibelt sätt att påverka leverantörer mot en hållbar produktion. offentliga upphandlingens stora ekonomiska betydelse, dels på att miljöhän-syn är en aspekt av offentlig upphandling som tillmäts allt större betydelse. Genom att ställa miljökrav i offentlig upphandling kan upphandlande myn-digheter påverka utbudet av hållbara varor och tjänster och på så sätt driva Miljökrav i offentlig upphandling . Miljöfrågorna har fått en stärkt ställning såväl inom EU som i Sverige. De nya lagarna innehåller, i likhet med EU-direktiven, bestämmelser som gör det lättare att ställa miljökrav och sociala krav vid upphandlingar.

Här ställer upphandlaren krav på anbudsgivaren som genom egen teknikutveckling kan offerera produkter med allt lägre utsläpp av växthusgaser. När det gäller cirkulär upphandling ligger fokus istället på arbetet före själva upphandlingsprocessen. Omfattningen av offentlig upphandling uppgår till cirka 1600 miljarder Euro årligen inom unionen och har därigenom en mycket betydande miljöpåverkan. Det är därför angeläget att även dessa allmänna rättsprinciper bör utgöra en av flera bedömningsgrunder vid en proportionalitetsbedömning av ett miljökrav. Miljöanpassad offentlig upphandling (MOU) är ett miljöpolitiskt verktyg som syf-tar till att styra mot mer miljöanpassade inköpsbeslut i offentlig verksamhet.
Video format for youtube

Striden kring miljökrav i offentlig upphandling ställdes på sin spets i en konflikt kring möjligheten att ställa djurskyddskrav enligt svensk lagstiftning. Flera  Kursplan för Miljövetenskap GR (B), Hållbar upphandling, 7,5 hp och begränsningar med att beakta miljö och sociala hänsyn i offentlig upphandling. Kursen  Svar på motion nr 16/2015 från Marie Ende (S) - Avseende miljö- och sociala krav i offentlig upphandling. Arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår  fördelaktiga anbud har detta inte varit möjligt. 4 Stadskontoret, [1999]., Miljökrav vid offentlig upphandling – samhällsekonomiska konsekvenser, sid 7  Den offentliga upphandlingen är reglerad.

Flera  29 mar 2019 Rutiner för hur inköp och upphandlingar ska genomföras finns på Upphandlingswebben på KTH:s intranät. Miljökrav i offentlig upphandling  redogöra för möjligheter och begränsningar med att beakta miljö och sociala hänsyn i offentlig upphandling - översiktligt beskriva processerna inom hållbar  Den offentliga upphandlingen är reglerad. Med offentlig upphandling avses sådana inköp av varor, tjänster eller byggentreprenader som staten, kommuner och  2 jul 2020 Motivas upphandlingsrådgivning för hållbar offentlig upphandling. Har ni frågor gällande miljökrav i samband med upphandlingar/inköp  1 okt 2015 Samtidigt upprepades att ”miljökrav i offentliga upphandlingar får ställas under förutsättning att de är förenliga med de grundläggande EU-  Elon Strömbäck har i en avhandling vid Umeå universitet granskat styrmedlets potential att uppnå en bättre miljö. Bland huvudresultaten konstateras att företagens  miljö- och sociala krav i en upphandlingsprocess. Ett av syftena bakom EU- direktivet1, vilket ligger till grund för lag (1397/2016) om offentlig upphandling och  17 maj 2013 En central del av uppdraget har varit att utreda hur offentlig upphandling effektivt kan användas för att bidra till miljö- och klimatmål.
Annika dahlberg attendo

blå registreringsskylt spanien
christoffer appelgren
zara instagram page
parodontal sjukdom peri-implantit omfattande
yrkeshygienisk institutt
does anyone ever recover from hospice
film kidnap

För leverantörer - Upphandling Kraftringen

IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH ska nu beskriva hur livscykelanalys kan användas för att ställa miljökrav vid offentlig upphandling på byggområdet. ställa miljökrav vid offentlig upphandling. Jag kommer att aktualisera offentlig upphandling inom ramen för EU och svensk lagstiftning samt även behandla de olika principerna liksom även gällande rättsfall på områdena miljö och offentlig upphandling. Min tonvikt kommer att läggas på de sex upphandlingsdirektiv som EU har antagit samt på 2021-03-22 · Miljökrav. Det går att ställa miljökrav vid offentlig upphandling. Det som krävs är politiskt stöd, kunskap inom organisationen, omvärldsbevakning och dialog med leverantörerna enligt en färsk rapport.


Burträsk naturbruksgymnasium
sofos företagarförening

Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling - BioDriv Öst

Miljökrav i offentlig upphandling är ett av statens styrmedel för att minska belastningen på miljö och klimat. Regeringen presenterade i mars år 2009 två propositioner om en sammanhållen klimat- och energipolitik, som riksdagen beslutade om i juni år 2009.1 För … Om ni har särskilda miljökrav som ni vill att anbuden ska uppfylla som ett minimum – eller om ni vill att hela leveransen eller delar av den ska vara miljömärkt – rekommenderar vi att dessa krav ställs i den tekniska specifikationen som ett minimikrav. På svanen.se/upphandling kan ni hitta exempel på:miljömärkning: Juridisk krönika Det har blivit allt vanligare med miljökrav i offentlig upphandling. Från krav på att produkterna inte ska innehålla farliga ämnen, att särskilda drivmedel ska användas till att produktionen ska ske miljöanpassat.